Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 augustus 2022. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke
Deze privacyverklaring geldt voor RE-NET B.V. Wij zijn een zelfstandig onderdeel van N.V. RENDO Holding. Vanuit de gedachte dat snel internet voor iedereen toegankelijk moet zijn, zijn wij betrokken bij de aanleg en het beheer van diverse glasvezelinitiatieven in Overijssel en Drenthe. Wij zijn gevestigd aan Setheweg 1 te Meppel, onze website is www.re-net.nl

Toepassing van de privacyverklaring
RE-NET hecht veel waarde aan privacy. Wij gaan zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om. Welke gegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen, leest u in deze privacyverklaring.

Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens vanuit onze samenwerking met diverse glasvezelinitiatieven. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld:

  • Tijdens de vraagbundeling om de behoefte aan een glasvezelnetwerk te inventariseren;
  • Om storingen en schades gerelateerd aan ons glasvezelnetwerk op te lossen;
  • Facturatie van netwerkkosten, eenmalige bijdragen voor de aansluiting en schadevergoedingen;
  • Om contact met u te onderhouden (voor vragen, klachten, klanttevredenheidsonderzoek etc.);

Gebruikte persoonsgegevens
Bij de persoonsgegevens die wij gebruiken kan onderscheid worden gemaakt naar de kenmerken van uzelf (zoals uw naam) en de kenmerken van de aansluiting (zoals type FTU) die uw persoonsgegevens zijn zolang u een contract heeft voor de desbetreffende aansluiting. Wij hebben de gebruikte persoonsgegevens onderverdeeld in verschillende categorieën:

–       Klantgegevens, zoals naam, (post)adres, telefoonnummer, e-mailadres;

–       Financiële gegevens, zoals IBAN;

–       Aansluitgegevens, zoals type FTU, locatie lade/POP, status aansluiting;

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. We hebben deze verwerkingen vastgelegd in ons verwerkingenregister.

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met netwerkeigenaren en providers.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden bij ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens nodig waren. Daarnaast dienen wij wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Wanneer wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd of geanonimiseerd waardoor het niet meer te herleiden is naar een natuurlijk persoon.

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. De getroffen maatregelen zijn afhankelijk van de stand van de technologie, kosten van implementatie en de aard van de te beschermen persoonsgegevens en deze dienen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies van, of toegang tot, uw persoonsgegevens.

Wanneer wij verwerkers inschakelen moeten deze van ons ook passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

Gegevens delen met derden
Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden als daar geen wettelijke grondslag voor is. Wanneer wij voor een verwerking gebruik maken van een derde partij, dan is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst is specifiek vastgelegd welke gegevens worden gedeeld en wat hiermee mag gebeuren. Voorbeelden van verwerkers zijn de aannemer die een nieuwe aansluiting realiseert of het call-center welke na werktijd telefonische storingen in ontvangst neemt.

Doorgifte van gegevens aan het buitenland
Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan landen buiten de EER. 

Uw rechten
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te wijzigen, aan te vullen, te verplaatsen of te verwijderen. U dient dit verzoek te richten aan de organisatie die ons opdracht heeft gegeven om uw gegevens verwerken.

Heeft u vragen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dit graag om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Mocht dit niet slagen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken
Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan of niet redelijkerwijs valt uit te sluiten dat deze onrechtmatig zijn verwerkt. Indien u indicaties heeft dat er wellicht sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden door een e-mail te versturen naar ps@rendo.nl.

Contact
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebben dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:

Telefoon: 0522-768100 op werkdagen van 08.00 tot 17.00
E-mail: info.glasvezel@re-net.nl

Postadres:
RE-NET B.V.
Postbus 18
7940 AA MEPPEL